Spotkaj się z nami online na 30-minutową kawę i porozmawiaj o tym, co nasza platforma może Ci zaoferować oraz jak możesz wykorzystać nasze narzędzia

Spis treści

Polityka prywatności usługi tip.BOX dla darczyńców

Simply4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje usługę skojarzenia stron umowy darowizny, umożliwiającą dokonanie Darowizny przez Darczyńcę na rzecz Twórcy poprzez skorzystanie z Widżetu i płatności oferowanej przez Operatora Płatności (Usługa). Szczegóły Usługi, w tym wyjaśnienia pojęć używanych w niniejszym dokumencie opisane zostały w Regulaminie usługi dostępnym na stronie Administratora.

Wyjaśnienia umieszczone w niniejszym dokumencie są także wypełnieniem obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 i ewentualnie art. 14 RODO.

Informujemy równocześnie, że zastrzegamy sobie prawo modyfikacji niniejszej Polityki w zależności od zmienianych okoliczności zewnętrznych, stosowanych rozwiązań prawno–organizacyjnych czy też narzędzi IT (w tym zabezpieczenia/cyberbezpieczeństwa).

Jakie pojęcia wielokrotnie znajdziesz w Polityce?

 1. Użytkownikiem – darczyńcą w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna, która przekazuje Darowiznę na rzecz Twórcy;
 2. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Simply4net sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 43 o nr REGON 3024649290, NIP 9721244748, zarejestrowana w KRS pod nr 00004901595.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie uczestników ww. usługi – Darczyńców. We wszelkich innych przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Simply4net sp. z o.o. obowiązują postanowienia podstawowej Polityki Prywatności, umieszczonej na stronach www. Administratora.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do skorzystania z ww. Usługi Jeśli Użytkowniku odmówisz podania danych lub nie zaakceptujesz niniejszej Polityki Prywatności lub Regulaminu świadczenia usługi nie będziemy mogli realizować wobec Ciebie Usługi.
 4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione przez Administratora z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami.
 5. System ochrony danych osobowych, funkcjonujący u Administratora jak i poszczególne zastosowane rozwiązania są regularnie poddawane przeglądom i w razie potrzeby są aktualizowane (tego rodzaju działania są także dokonywane na bieżąco – przede wszystkim dotyczy to zabezpieczeń technicznych).
 6. Dlatego też Twoje dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez nas nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Tym niemniej nasze serwisy korzystają także ze statystyk Google Analytics.
  W tym przypadku jednak nie przetwarzamy danych osobowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na takie działania, możesz wyłączyć odpowiednie ustawienia z poziomu swojej przeglądarki lub pobrać odpowiednią wtyczkę dostępną pod tym adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. W związku z prowadzeniem opisanej we wstępie Usługi zbieramy, gromadzimy i wykorzystujemy (przetwarzamy) następujące dane osobowe ujęte w kategorie: Danych Klientów i Użytkowników Klientów):
  1. Imię i nazwisko, adres email,
  2. Informacje o fakcie odwiedzenia naszej strony oraz o tym, jak użytkownik trafił na naszą stronę, procesowane z wykorzystaniem technologii cookies.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 1. Dane te gromadzimy w związku z korzystaniem z ww. Usługi.
 2. Poza tym przypominamy, że wszelkie inne Informacje, np. o aktywności osób odwiedzających naszą stronę (jak i naszych stron w ww. mediach społecznościowych) docierają do nas w postaci statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiegokolwiek konkretnego Użytkownika – osoby fizycznej. Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści oraz do ich udoskonalania.

Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych.

 1. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania i na podstawie umowy, bowiem przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji ww. Usługi jest uzależnione od wcześniejszego podania ich przez Użytkownika, czyli akceptacji regulaminu usługi a tym samym zawarciu Umowy z nami;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na podstawie uzasadnionego interesu Administratora) – w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, przedawnienie roszczeń, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Czas przetwarzania cookies jest uzależniony np. od rodzaju plików zbieranych – można to sprawdzić w ustawieniach przeglądarki.
 2. Dane pozyskane w związku z reklamacją będziemy przetwarzać tak długo, dopóki nie rozstrzygniemy reklamacji, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Dodatkowo, odrębne przepisy obligują nas do przechowywania Twoich danych przez okres przewidziany prawem, np. obowiązek legitymowania się dokumentami finansowymi (faktura, rachunek) wynikającymi z przepisów podatkowych.
 4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 5. Dane służące do badania aktywności Użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie anonimizowane.

Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją Usługi dane osobowe są ujawniane Operatorowi Płatności, natomiast mogą być ujawniane, w szczególności naszym partnerom i podmiotom z którymi współpracujemy. Są to m.in.:
  • COMARCH SA z siedzibą w Krakowie, przy al. Jana Pawła II (https://www.erpxt.pl), które dostarczają nam rozwiązań informatycznych w sektorze księgowości.
  • SWLEX Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Szelągowskiej 49, 61-626 Poznań, która prowadzi dla nas księgowość i obsługę prawną.
 2. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) a decyzje dotyczące danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jednakże w szczególnych przypadkach dane te mogą być przekazane poza EOG lecz tylko i wyłącznie do organizacji przestrzegających zasad ochrony danych, wskazanych w RODO (np. klauzule umowne, reguły korporacyjne) i/lub mających siedzibę w krajach uznanych za bezpieczne przez Komisję Europejską dla ochrony danych osobowych uzgodnionych.
 3. Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO.

Polityka Cookes

 1. Witryny używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Realizacja Usługi wiąże się z wykorzystywaniem także plików cookies. Zastosowanie mają w tym zakresie postanowienia podstawowej Polityki Prywatności, uzupełnione poprzez informację, że niektóre cookies wykorzystujemy także w trakcie realizacji ww. Usługi. Są one przekazywane między nami a naszymi partnerami, wydawcami. Darczyńca może ograniczyć ich wykorzystywanie w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora.
 4. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Dane kontaktowe Administratora

 1. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które w związku z tym Ci przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail tipbox@buybox.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Dodaj tip.BOX do swojej strony
i zacznij odbierać napiwki

Wystarczy tylko kilka minut