Regulamin obowiązujący do 24 maja 2018 roku znajdziesz tutaj.

Art.​​1
Zakres​​ Regulaminu

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług Serwisu prowadzonego przez Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art.​​2
Definicje

Administrator ​– właściciel Serwisu – Simply4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. abpa Baraniaka 88E/F, 61-131 Poznań, NIP 9721244748, REGON 302464929, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490159, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł.

Klient​ – osoba odwiedzająca Serwis i potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub produktów i usług reklamowanych za pośrednictwem Oprogramowania.

Konsument​ – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Profil​ – miejsce w Serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis oraz inne dane wpisane przez dany Podmiot Współpracujący.

Konto​ – miejsce w serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe lub inne informacje.

Kupujący – ​osoba, która ​po kliknięciu na odpowiedni odnośnik w Oprogramowaniu dokonała zakupu określonego towaru lub usługi.

Oprogramowanie​ – utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będący oprogramowaniem komputerowym (aplikacją), w szczególności w formie widżetu umożliwiającego wyświetlanie treści ofert Sklepów i porównywanie cen poszczególnych produktów, zbieranie informacji o zachowaniu użytkowników Podmiotów Współpracujących za pośrednictwem plików cookies, a także kody rejestrujące transakcje umieszczone na stronach Sklepów lub Wydawców. W zakresie urządzeń mobilnych. Oprogramowanie może być tworzone dla określonego urządzenia i działa tylko na tym urządzeniu i w określonych wymaganiach technicznych.

Panel – ​miejsce w Serwisie, w którym wyświetlane są propozycje Reklam Sklepów dla Wydawców.

Regulamin​ – niniejszy regulamin świadczenia usług.

Reklama ​– każda forma przekazu (w szczególności link tekstowy, grafika, animacja, film lub dźwięk niezależnie od jej postaci), która ma na celu zachęcenie do zakupu towaru lub usługi. Reklama może zawierać w sobie części reklamy lub część grafiki, logo, znak towarowy, znak graficzny, inne oznaczenie odróżniające, zdjęcie, prezentację utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Informacja Produktowa ​– informacja o oferowanych przez Sklep produktach lub usługach wraz z ich orientacyjną ceną.

Serwis​ – strona działająca pod adresem getbuybox.com administrowana przez Administratora.

Usługodawca​ – Administrator, lub inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie usług oferowanych poprzez Serwis.

Zamówienie​ – złożone przez Kupującego oświadczenie woli dotyczące wyboru Produktu lub usługi w sklepach internetowych Sklepów, mające na celu zawarcie umowy o świadczenie usług lub zakup oferowanych Produktów.

Sklep – ​osoba fizyczna albo osoba prawna albo zorganizowana jednostka, której ustawa przypisuje zdolność prawną, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji w Serwisie oraz dostarczyła informacje handlowe w celu ich zamieszczenia w Oprogramowaniu i jest zainteresowana reklamowaniem swoich produktów za pośrednictwem Serwisu lub Oprogramowania.

Wydawca ​– ​osoba fizyczna albo osoba prawna albo zorganizowana jednostka, której ustawa przypisuje zdolność prawną, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji w Serwisie i jest zainteresowana reklamowaniem produktów Sklepu za pośrednictwem Oprogramowania zainstalowanego na swojej stronie internetowej.

Podmiot​​Współpracujący/Użytkownik​ – osoba będąca Sklepem lub Wydawcą.

Art.​​3
Postanowienia​​ ogólne

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy usługi na rzecz Podmiotów Współpracujących.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Serwisie oraz udostępniany jest każdorazowo na żądanie Podmiotu Współpracującego, a także przesyłany Użytkownikowi bezpośrednio po zakończeniu procesu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji ich produktów lub usług.
 5. Administrator lub Usługodawca może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki świadczenia Usług i Produktów, w tym w formie regulaminów promocji lub odrębnych regulaminów, które obowiązują Użytkownika po jego akceptacji.
 6. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem lub Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany podczas rejestracji chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.
 7. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie na jego e-mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności ich aktualną wersję, zmiany oraz innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art.​​4
Świadczone​​ usługi

 1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie, jak i zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi w Serwisie jest bezpłatne. Do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie określonym niniejszym artykułem dochodzi po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji i założenia Konta. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie usług zostaje rozwiązana z chwilą likwidacji Konta Użytkownika przez Użytkownika lub Administratora po uprzednim wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 2. Usługodawca dostarcza Oprogramowanie, które umożliwia zliczanie Zamówień dokonanych po kliknięciu Reklamy lub Informacji Produktowej przez Klienta.
 3. Świadczenie usług polega na możliwości wyświetlania przez Wydawcę na swojej stronie internetowej Reklamy lub Informacji Produktowej dostarczonej przez Sklep za pośrednictwem Oprogramowania w zamian za prowizję ze sprzedaży Produktów Sklepu.
 4. W przypadku wprowadzenia zmiany przez Administratora do Oprogramowania, która umożliwi premiowanie Kupujących i ich powiązanie z Podmiotami Współpracującymi, Podmioty Współpracujące będą zobowiązane do aktualizacji Oprogramowania o rozszerzone funkcje, jeżeli okaże się to konieczne, a także do zapoznania się i akceptacji regulaminu dodatkowego, jeżeli się na niego zgodzi.
 5. Podmiot Współpracujący może być jednocześnie Wydawcą, jak i Sklepem, w zależności od wyboru formy współpracy z Administratorem.
 6. Po akceptacji Regulaminu (oraz ewentualnych dodatkowych postanowień umownych związanych z wybranymi przez Podmiot Współpracujący usługami świadczonymi przez Usługodawcę), zostanie Podmiotowi Współpracującemu udzielona stosowna licencja na Oprogramowanie w celu skorzystania z usług. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w Serwisie, w tym Oprogramowania oraz innych aplikacji, należą w zależności od oferowanych usług do Administratora lub Usługodawcy.
 7. Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na wskazany adres mailowy zarówno w trakcie korzystania z Serwisu, jak i po zakończeniu korzystania z niego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Art.​​5
Rejestracja​​ i ​​Użytkowanie ​​Serwisu

 1. Podstawą skorzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Podmiot Współpracujący warunków niniejszego Regulaminu, dokonanie rejestracji oraz założenie konta Użytkownika.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdującego się w Serwisie oraz akceptacji regulaminu, który jest każdorazowo wysyłany Użytkownikowi na wskazany przez niego adres mailowy po skutecznym zawarciu umowy na korzystanie z Serwisu.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba lub jednostka organizacyjna, która posiada zdolność do czynności prawnej i zaakceptowała postanowienia Regulaminu, a także zrealizowała procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych lub niepełnych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem, przed uprzednim zawieszeniem konta Administrator poinformuje go o nieprawidłowościach i poprosi o udzielenie wyjaśnień i zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana.
 6. W celu dokonania rejestracji w Serwisie, Podmiot Współpracujący, będący osobą fizyczną i nieprowadzący działalności gospodarczej w związku z korzystaniem z usług, o których mowa w art. 4, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zaakceptować Politykę Prywatności. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na Politykę Prywatności uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji i korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 7. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Podmiot Współpracujący wyraża także zgodę na ich prezentację w Profilu.
 8. Podczas rejestracji, jak i w każdym czasie, Podmiot Współpracujący może dobrowolnie wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych przesyłanych przez Administratora lub Usługodawcę i odrębną zgodę na otrzymanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych przez kontrahentów Administratora. Podmiot Współpracujący w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 9. Podmiot Współpracujący może zmienić lub usunąć swoje dane osobowe za pomocą edycji Konta w Serwisie.
 10. Podmiotowi Współpracującemu zabrania się w Serwisie:
  1. zamieszczać treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
  2. zamieszczać treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,
  3. propagować treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
  4. stosować gróźb lub inwektyw,
  5. zamieszczać treści naruszających prawo,
  6. zamieszczać danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi),
  7. zamieszczać materiałów erotycznych lub pornograficznych,
  8. używać programów (botów) generujących zapytania do Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
  9. łamać ogólnie przyjętych zasad netykiety.
 11. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Podmiot Współpracujący mogą zostać nałożone na niego blokady czasowe na używanie części lub całości opcji Serwisu lub Oprogramowania. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do Użytkowników niebędących Konsumentami. W przypadku Konsumentów przed uprzednim zablokowaniem Konta Administrator skontaktuje się z Konsumentem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 12. Jeżeli Podmiot Współpracujący posiada kilka Kont, blokada może zostać nałożona na wszystkie jego Konta.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub usunięcia Konta w związku z rażącym naruszeniem Regulaminu. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do Użytkowników niebędących Konsumentami. W przypadku Konsumentów przed uprzednim zablokowaniem Konta Administrator skontaktuje się z Konsumentem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 14. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu umieszczone przez Podmiot Współpracujący, materiały, które są niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania Podmiotu Współpracującego.

Art.​​6
Obowiązki​​ Wydawcy

 1. By zostać Wydawcą należy na swoim Profilu w Serwisie wskazać posiadaną powierzchnię reklamową, na której mają znajdować się reklamy, w szczególności: adres strony www, adres fanpage, nazwę aplikacji mobilnej lub nazwę bazy mailingowej oraz ogólny opis wraz z tematyką. Wskazaną powierzchnię Wydawca wynajmuje Administratorowi w celu publikacji Reklamy lub Informacji Produktowej Sklepu. Przy wprowadzeniu niezbędnych danych Wydawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi prawami do wskazanej powierzchni reklamowej i może ją wynająć.
 2. Po wprowadzeniu niezbędnych danych, o których mowa w ust. 1, Użytkownik otrzymuje warunkowy dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu oraz do Oprogramowania w celu świadczenia usługi, to jest wyświetlania Reklam lub Informacji Produktowej Sklepów przez Wydawcę. W tym czasie Użytkownikowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z ust. 6. Administrator zastrzega, że treść strony internetowej, fanpage’a, aplikacji mobilnej, na której znajdują się powierzchnie reklamowe udostępniane przez Wydawcę musi być zgodna z tematyką reklamowanych Produktów lub usług.
 3. Warunkowa zgoda, o której mowa w ust. 2, może zostać cofnięta, w przypadku negatywnej weryfikacji zadeklarowanej powierzchni reklamowej przez Administratora (to jest w szczególności w przypadku, gdy strona Użytkownika jest niedostępna lub treści zawarte na stronie Użytkownika zawierają treści niezgodne z polskim prawem lub tematyką umieszczonej na stronie Informacji Produktowej). W takim przypadku Administrator ma prawo zablokować Wydawcy dostęp do Serwisu, po uprzedniej prośbie o wyjaśnienie niezgodności. W przypadku pozytywnej weryfikacji powierzchni reklamowej Użytkownik zostanie o tym poinformowany.
 4. W Panelu Wydawcy wyświetlane są potencjalne Sklepy, którego Reklamy lub Informację Produktową Wydawca może opublikować na swojej wynajmowanej powierzchni reklamowej. Sklep w każdym czasie może nie wyrazić zgodę na najem; wówczas Reklama lub Informacja Produktowa zostanie usunięta z Oprogramowania.
 5. Wydawca, decydując się na publikację reklam Sklepu lub Sklepów, oświadcza, że zgadza się na warunki, na jakich będą wyświetlane Informacje Produktowe, wskazane w Panelu Wydawcy umieszczone przy informacji o Sklepie, to jest na: wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (prowizji) o którym mowa w ust. 6 oraz na politykę zwrotów towaru i długość deklaracji zakupu, o której mowa w ust. 12 oraz art. 7 ust. 15.
 6. Z tytułu wynajmu powierzchni strony internetowej, o której mowa w ust. 1, Wydawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości prowizji ze sprzedaży przez Sklep produktów lub usług, które nabył Klient po kliknięciu na Reklamę lub Informację Produktową umieszczoną na stronie Wydawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest liczone zgodnie z uprzednio zaakceptowanymi warunkami, od wartości brutto lub netto sprzedanych przez Sklep towarów lub usług. Transakcje, od których naliczana jest prowizja są uprzednio potwierdzone przez Sklep.
 7. Na informację o Sklepie, o której mowa w ust. 5, składają się dane identyfikujące takie jak: nazwa firmy, organ, który ją zarejestrował, numer, pod którym została zarejestrowana w rejestrze, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne.
 8. Wydawca zobowiązuje się nie dokonywać zmian w treści reklam lub Informacji Produktowej otrzymanej od Administratora, za wyjątkiem zmian bezwzględnie koniecznych do ich opublikowania na swojej stronie internetowej (np. zmiana formatu pliku graficznego).
 9. Administrator udziela Wydawcy bezpłatnej licencji, o której mowa w art. 7 ust 1 na użytkowanie Reklam lub Informacji Produktowej w celu ich publikacji na powierzchni reklamowej Wydawcy.
 10. Wydawca zobowiązany jest do cyklicznej aktualizacji Oprogramowania, a także w razie konieczności treści wyświetlanych Reklam, część Reklamy lub Informacji Produktowej otrzymanych od Administratora.
 11. W Panelu Wydawcy znajduje się informacja odnośnie aktualnej kwoty należnej Wydawcy wynikłej z prowizji od każdego zrealizowanego zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Reklamy lub Informacji Produktowej, którą Wydawca umieścił na swojej stronie internetowej. Podana kwota nie zawiera podatku VAT. Przy czym za złożone zamówienie rozumie się proces polegający na:
  1. kliknięciu przez Klienta reklamy zawierającej Informacje Produktową na stronie Wydawcy, co spowoduje przeniesienie Klienta na stronę Sklepu;
  2. złożenie zamówienia przez Klienta na produkty lub usługi Sklepu,
  3. zaakceptowanie lub odrzucenie przeprowadzonej transakcji przez Sklep w Panelu Sklepu.
 12. Transakcje zawarte przez Kupującego po 30 dniach od skorzystania z reklamy umieszczonej na stronie Wydawcy traktuje się jako niedokonane, w związku z czym prowizja od takich transakcji zawartych po tym okresie nie należy się. Liczba dni może zostać zmniejszona lub zwiększona w zależności od ustaleń Sklepu.
 13. Wydawca zobowiązuje się nie generować wysokości prowizji, o której mowa w art. 7 ust 7, w sposób sztuczny ani w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z prawem, niniejszym regulaminem lub dobrymi obyczajami. Wykrycie działań niedozwolonych może wiązać się z bezterminową blokadą konta oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą na rzecz Administratora. W przypadku Wydawcy będącego Konsumentem blokada konta zostanie poprzedzona prośbą o wyjaśnienie sytuacji.
 14. W przypadku wyświetlania Reklamy lub Informacji Produktowej przez Wydawcę uważa się, że wyświetlanie Reklamy lub Informacji Produktowej odbywa się przez czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z ustaleń pomiędzy Wydawcą a Sklepem.
 15. Wydawca może zrezygnować z wynajmowania powierzchni, o której mowa w ust. 1, w każdym czasie, co wiąże się z zakończeniem wyświetlania Reklam lub Informacji Produktowej Sklepu.
 16. Wszelkie reklamacje związane z wyświetlaniem Reklamy lub Informacji Produktowej lub korzystaniem z Serwisu mogą zostać złożone m.in. pocztą lub za pośrednictwem poczty e-mail adresowanej do Administratora.
 17. Oprogramowanie umożliwia, zbieranie informacji o użytkownikach Wydawcy, za pośrednictwem plików cookies. Pliki te zostaną zapisane przez przeglądarkę internetową urządzenia końcowego użytkownika Wydawcy i pozwolą na ustalenie jego dotychczasowej aktywności realizowanej za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki czemu w przypadku braku adekwatnej Reklamy lub Informacji Produktowej będzie możliwe wyświetlanie Reklam lub Informacji Produktowej, zbliżonych do preferencji użytkownika.
 18. W przypadku wyświetlania Reklamy lub Informacji Produktowej w sposób o którym mowa w pkt 17, Wydawca powinien, dokonać stosowne zmiany w regulaminie, polityce prywatności, warunkach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w innym dokumencie określającym sposób świadczenia przez Wydawcę usług na rzecz swoich użytkowników, pozwalające temu Wydawcy na zbieranie informacji o swoich użytkownikach za pomocą plików cookies. W przypadku Wydawców, którzy są konsumentami, Wydawca ma prawo zwrócić się do Administratora z pytaniem w jaki sposób wprowadzić zmiany o których mowa w zdaniu poprzednim.
 19. Wydawca powinien poinformować swoich użytkowników o tym, że Pliki cookies o których mowa w pkt. 17 zbierają następujące dane:
  1. liczbę odświeżeń oraz zawartości strony internetowej, na której znajduje się widżet Oprogramowania,
  2. określenie, jakie Reklamy lub Informacje Produktowe zostały za pomocą widżetu Oprogramowania zaprezentowane użytkownikowi wyświetlającemu stronę internetową oraz
  3. ustalenie zachowania użytkownika na stronie internetowej, na której znajduje się widżet Oprogramowania, w tym sposobu korzystania przez użytkownika z widżetu.
 20. Wydawca w każdym czasie może wyłączyć możliwość zbierania informacji o użytkownikach za pośrednictwem plików cookies, o którym mowa w pkt. 17, odznaczając w Panelu Wydawcy w ustawieniach Powierzchni Reklamowej funkcję zapisywania szczegółowych statystyk użytkowników.

Art.​​7
Obowiązki​​ Sklepu

 1. Sklep udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na publikowanie Reklamy lub Informacji Produktowej, którą chce, by Wydawca wyświetlał na powierzchni reklamowej, o której mowa w § 6 ust. 1.
 2. Przekazanie Reklamy lub Informacji Produktowej następuje za pośrednictwem Serwisu.
 3. Sklep może nie wyrazić zgody na wyświetlanie swoich reklam lub informacji produktowej przez wskazanych Wydawców, którzy chcą wyświetlać Reklamy lub Informację Produktową Sklepu.
 4. Sklep oświadcza, że jest właścicielem lub może dysponować materiałami określonymi w ust. 1, w tym udzielać licencji na korzystanie z nich przez podmioty trzecie na cele reklamowe.
 5. Reklama lub Informacja Produktowa, o której mowa w ust. 1, nie może wprowadzać w błąd ani naruszać praw osób trzecich.
 6. W przypadku, gdy Sklep, Reklama lub Informacja Produktowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 4, Sklep zobowiązany jest pokryć wszelkie uzasadnione koszty wynikłe w następstwie naruszenia praw osób trzecich lub wprowadzenia w błąd.
 7. Sklep ustala z Administratorem wysokość wynagrodzenia należnego Administratorowi za korzystanie z usług Administratora. Na wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim składa się prowizja liczona od ceny netto lub brutto sprzedanego Produktu lub Usługi (do wartości zamówienia nie wlicza się kosztów dostawy zakupionego towaru lub usługi), która zostanie przyznana za każde zrealizowane zamówienie złożone przez Kupującego za pośrednictwem Reklamy umieszczonej na stronie internetowej Wydawcy, przy czym Sklep i Administrator mogą ustalić odrębną wysokość prowizji w zależności od reklamowanych grup produktowych, a także indywidualnych ustaleń Sklepu i Administratora.
 8. W Panelu Sklepu w zakładce potencjalnych Wydawców będą pojawiały się propozycje Reklamy lub Informacji Produktowej, którą Wydawca będzie mógł umieścić na swojej stronie internetowej, jeżeli Reklama lub Informacja Produktowa będzie zgodna pod względem tematycznym ze stroną Wydawcy na której znajduje się powierzchnia reklamowa. Sklep wyraża zgodę na publikację Reklamy lub Informację Produktową przez Wydawcę.
 9. W Panelu Sklepu figurują informacje odnośnie Wydawców, którzy wyświetlają Reklamę lub Informację Produktową Sklepu na swoich stronach internetowych. Wydawca w każdym czasie może zaimplementować na swojej stronie reklamy Sklepu. Sklep ma możliwość w każdym czasie cofnąć zgodę na wyświetlanie Reklamy lub Informacji Produktowej przez Wydawcę.
 10. Sklep zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Administratora. W przypadku braku terminowej zapłaty Administrator może zaprzestać świadczenia usług na rzecz Sklepu.
 11. Sklep ma obowiązek aktualizacji Oprogramowania, a także w razie konieczności udostępnionej Reklamy lub Informacji Produktowej.
 12. Licencja na Reklamę lub Informację Produktową, o której mowa w ust. 1, może zostać skutecznie wypowiedziana po przesłaniu wypowiedzenia na adres Usługodawcy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 13. Przekazanie Reklamy lub Informacji Produktowej nastąpi za pośrednictwem Serwisu lub drogą mailową na adres Administratora.
 14. W Panelu Sklepu znajduje się informacja odnośnie aktualnej kwoty wynikłej z prowizji, o której mowa w ust. 7, od każdego zrealizowanego zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Reklamy lub Informacji Produktowej, którą Wydawca umieścił na swojej stronie internetowej. Podana kwota nie zawiera podatku VAT.
 15. Transakcje zawarte przez Kupującego po 30 dniach od skorzystania z reklamy traktuje się jako niedokonane, w związku z czym prowizja od transakcji zawartych po tym okresie nie należy się. Wskazana w zdaniu poprzednim liczba dni może zostać zmniejszona lub zwiększona w zależności od ustaleń ze Sklepem.
 16. W przypadku likwidacji Konta Sklepu, wszelkie rozliczenia są dokonywane zgodnie z postanowieniami regulaminu na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku likwidacji konta Sklepu licencje, które zostały przez niego udzielone zgodnie z art. 7 ust. 1, wygasają na koniec miesiąca kalendarzowego.
 17. Sklep obowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej kodu rejestrującego liczbę i szczegóły transakcji oraz wyświetlenia stron produktowych. W tym celu Usługodawca udziela Sklepowi licencje na powyżej opisane wykorzystanie kodu.
 18. W czasie trwania świadczenia usług Sklep zobowiązuje się nie usuwać ani nie modyfikować kodu zliczającego, o którym mowa w ust. 17, w sposób, który powodowałby jego błędne działanie.
 19. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 18, Sklep zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 500 zł na rzecz Administratora za każdy przypadek naruszenia, płatną na podstawie pisemnego wezwania. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę od Sklepu roszczeń na zasadach ogólnych.
 20. W przypadku, gdy Administratorowi zostanie zgłoszona prawidłowa pod względem formalnym reklamacja, w związku z wyświetlaniem Reklam lub Informacji Produktowej Sklepu, Administrator przekaże ją niezwłocznie Sklepowi do rozpatrzenia. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć przekazaną reklamację oraz przekazać swoją decyzję w terminie 7 dni Administratorowi pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.
 21. Sklep zobowiązany jest potwierdzić lub odrzucić transakcję dokonaną przez Klienta, w Panelu Sklepu, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia jej przeprowadzenia, lub w innym odrębnie ustalonym z Administratorem terminie. W przypadku braku potwierdzenia lub odrzucenia transakcji w powyżej wskazanym terminie, uznaje się że Sklep akceptuje dokonaną transakcję, co powoduje naliczenie odpowiedniej należności za przeprowadzoną transakcję.

Art.​​8
Wymagania​​ techniczne

 1. Serwis i Oprogramowanie może zawierać takie elementy, jak:
  1. aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Usługodawca, Usługodawca zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
  2. ramki,
  3. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach:
  1. dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa,
 3. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
  1. Internet Explorer 10,
  2. Mozilla Firefox 22,
  3. Opera 15,
  4. Safari 9,
  5. Google Chrome 28.
 4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych warunków, jakie powinien spełniać komputer bądź urządzenie mobilne Użytkownika, informacje w tym zakresie prezentowane będą w Serwisie w odrębnych regulaminach.

Art.​​9
Rozliczenia

 1. Sklep wpłaca wynagrodzenie wynikające z art. 7 ust. 7 na konto Administratora wskazane na wystawionej przez niego fakturze VAT, przy czym faktura na rzecz Sklepu jest wystawiona przez Administratora za pozytywnie zweryfikowane transakcje przez Sklep.
 2. Wypłacenie wynagrodzenia Wydawcy przez Usługodawcę, obliczonego zgodnie z art. 6 ust. 6, następuje na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego wystawionego przez Wydawcę na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca niezwłocznie, jednak nie później niż 21 dni od otrzymania odpowiedniego dokumentu księgowego od Wydawcy, przelewa należne wynagrodzenie na wskazany numer rachunku bankowego albo w przypadku, o którym mowa w ust. 7, na konto PayPal.
 3. Odpowiedni dokument księgowy, o którym mowa w ust. 2, oznacza fakturę VAT w przypadku, gdy Wydawcą jest podmiot będący płatnikiem podatku VAT albo rachunek wystawiony na kwotę brutto w przypadku, gdy Wydawcą jest podmiot, niebędący płatnikiem podatku VAT.
 4. Wystawiając rachunek, o którym mowa w ust. 3, Wydawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT oraz że nie prowadzi działalności gospodarczej w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 4.
 5. W przypadku, gdy Wydawca jest Konsumentem, to na nim spoczywa obowiązek rozliczenia się z odpowiednim urzędem skarbowym.
 6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych.
 7. Należności Wydawcy, który nie posiada polskiego konta bankowego, są przelewane na jego konto w portalu PayPal w polskich złotych (PLN). Koszty ewentualnych różnic kursowych oraz opłaty związane z transferem zgodnym z regulaminem PayPal pokrywa Wydawca.

Art.​​10
Licencja

 1. W przypadku zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz ewentualnych innych wymaganych regulaminów, a także pobrania i zainstalowania Oprogramowania, Administrator, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Oprogramowania, udziela Podmiotowi Współpracującemu licencję na bezpłatne korzystanie z Oprogramowania (Licencja).
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1, uprawnia Podmioty Współpracujące do korzystania wyłącznie ze wskazanych funkcji Oprogramowania i korzystania z Serwisu.
 3. Podmiot Współpracujący na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich,
  2. pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony www lub oprogramowania, do których przysługują Usługodawcy wyłączne prawa autorskie, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich,
  3. rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę,
  4. udzielania sublicencji,
  5. dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element strony www oraz oprogramowania.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

Art.​​11
Postępowanie​​reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Oprogramowania Podmiot Współpracujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową na adres: Simply4net sp. z o.o., ul. abpa Baraniaka 88E/F; 61-131 Poznań, środkami komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną na adres: admin@buybox.pl.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. określenie specyfikacji reklamowanej usługi,
  2. określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w usłudze,
  3. dane kontaktowe Podmiotu Współpracującego, takie jak: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
 5. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy treści Reklamy lub Informacji Produktowej lub należnej Wydawcy prowizji Administrator prawidłową złożoną Reklamację przekazuje Sklepowi, na którym ciąży obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Administratora pod rygorem uznania jej za zasadną. Reklamacja jest rozpatrzona, nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Administratora​. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust. 4, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Podmiotów Współpracujących, którzy są Konsumentami.
 6. Reklamacje składane przez Konsumentów, a dotyczące niezgodności świadczonych przez Usługodawcę usług z umową, rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi Konsumentów.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym.
 8. Podmiot Współpracujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub składając swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR za pośrednictwem której można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Art.​​12
Odstąpienie​​od​​ Umowy

 1. Podmiotowi Współpracującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od świadczenia usług, o których mowa w art. 4, na rzecz Podmiotu Współpracującego lub na korzystanie z Serwisu bez podania przyczyny. Odstąpienie następuje poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy, chyba że uniemożliwia to charakter świadczonej usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie ww. oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wzajemne świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy na korzystanie z Serwisu, konto Podmiotu Współpracującego zostanie usunięte, po uprzednim rozliczeniu zobowiązań wobec Podmiotu Współpracującego lub Administratora.
 6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest Oprogramowanie, Podmiot Współpracujący dokonuje zwrotu przedmiotu umowy poprzez usunięcie wszelkich kopii Oprogramowania.

Art.​​13
Wyłączenie​​ odpowiedzialności

 1. Wszelkie działania Podmiotów Współpracujących w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Podmioty Współpracujące treści o charakterze bezprawnym. Zachowanie Podmiotów Współpracujących winno także być zgodne z niniejszym Regulaminem.
 2. Podmiot Współpracujący wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści uzyskane w związku ze świadczeniem usług za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach innych niż realizacja świadczeń określonych niniejszym Regulaminem. Administrator nie może wyrazić zgody na dokonywanie czynności określonych w zdaniu powyższym w stosunku do danych lub ich przetworzeń otrzymanych od innych Podmiotów Współpracujących.
 3. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu przez Podmiot Współpracujący lub osobę działającą w jego imieniu i za skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Podmiot Współpracujący lub osobę działającą w jego imieniu spowodowane niezależnymi od Administratora i Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora bądź Usługodawcy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Podmiotów Współpracujących na stronach Serwisu. Zaprzestanie działalności Serwisu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem umów łączących Usługodawcę i Administratora z Podmiotem Współpracującym.
 6. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie, spowodowane:
  1. specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,
  2. mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,
  3. innymi aspektami technicznymi, na które Administrator nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Serwisem.

Art.​​14
Bezpieczeństwo​​ danych​​ osobowych

 1. Przetwarzanie Danych Osobowych Podmiotu Współpracującego będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej w związku z realizowanymi usługami określonymi w niniejszym Regulaminie, świadczonymi przez Usługodawcę, podane w procesie Rejestracji odbywa się za jego zgodą lub na podstawie zawartej umowy (zaakceptowanego Regulaminu). Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Baza danych osobowych Podmiotów Współpracujących będących osobą fizyczną, o których mowa w zdaniu pierwszym podlega ochronie prawnej.
 2. Dokonując prawidłowej Rejestracji Podmiot Współpracujący będący Konsumentem oświadcza, że ma wiedzę lub mógł się zapoznać z informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności, iż jego dane osobowe są wykorzystywanie w celu realizacji umowy, a także mogą być wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego z nim kontaktu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej (przy czym w takim przypadku dane te są zanonimizowane).
 3. W trakcie rejestracji Podmiot Współpracujący będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej w związku z realizowanymi usługami określonymi w niniejszym Regulaminie, a także na podstawie jego zgody oświadcza, że ma wiedzę, iż jego dane osobowe pozostawione w serwisie mogą być gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis i Administratora, a także celu przesyłania newslettera (po wyrażeniu zgody).
 4. Dane pozostawione w Serwisie przez Podmiot Współpracujący, które nie mają charakteru danych osobowych, mogą być przetwarzane przez Administratora w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis i Administratora.

Art.​​15
Postanowienia​​ końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora bądź Usługodawcy. Nie narusza to jednak uprawnień konsumenckich.
 2. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: admin@buybox.pl.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy ogólne prawa określające status Konsumenta.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych warunków po uprzednim poinformowaniu Użytkownika minimum 14 dni przed dokonaną zmianą, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 7. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 1, Podmiot Współpracujący ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji. W takim przypadku Podmiot Współpracujący obowiązuje dotychczasowa wersja dokumentów, chyba, że Administrator wskaże, że brak akceptacji postanowień spowoduje wygaśnięcie umowy między Administratorem bądź Usługodawcą a Podmiotem Współpracującym, co w efekcie może doprowadzić do usunięcia Konta Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w Regulaminie.
 8. Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, oraz w odrębnych regulaminach stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez strony i regulują korzystanie przez Podmiot Współpracujący z Serwisu.
 9. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dostępna pod następującym adresem: https://getbuybox.com/regulamin-swiadczenia-uslug.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja ​​2018 ​​roku​.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, dotyczy wyłącznie Konsumentów)

Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. abpa Baraniaka 88E/F
61-131 Poznań
admin@buybox.pl

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie usług dostępu do serwisu pod adresem https://getbuybox.com.

Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres Konsumenta (-ów)
Podpis Konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia założenia konta w serwisie http://getbuybox.pl.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.