Spotkaj się z nami online na 30-minutową kawę i porozmawiaj o tym, co nasza platforma może Ci zaoferować oraz jak możesz wykorzystać nasze narzędzia

Spis treści

Regulamin dla sklepów

Art. 1 Zakres Regulaminu

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług Serwisu prowadzonego przez Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 2 Definicje

Administrator – właściciel Serwisu – Simply4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań, NIP 9721244748, REGON 302464929, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490159, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 96.450 zł.

Dane – informacje zbierane przez Administratora ze Sklepów i strony Producenta dotyczące aktywności Konsumenta w odniesieniu do potencjalnych zakupów (m.in. liczba kliknięć, wyświetlanie ofert, statystyka sprzedaży produktów, rozkład cen, rozkład dostępności).

Informacja Produktowa ​– ​ informacje o oferowanych przez Sklep produktach lub usługach Producenta wraz z ich ceną oraz dostępnością.

Klient – osoba odwiedzająca stronę www Producenta lub Sklepu, potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z usług lub produktów Producenta, oferowanych przez Sklep.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – miejsce w serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe lub inne informacje.

Kupujący – o soba, która p o kliknięciu na odpowiedni odnośnik w Oprogramowaniu dokonała zakupu określonego towaru lub usługi.

Oprogramowanie – utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będący oprogramowaniem komputerowym (aplikacją), w szczególności w formie widżetu umożliwiającego wyświetlanie treści ofert Sklepów i porównywanie cen poszczególnych produktów, a także kody rejestrujące transakcje umieszczone na stronach Sklepów. W zakresie urządzeń mobilnych Oprogramowanie może być tworzone dla określonego urządzenia i działać tylko na tym urządzeniu i w określonych wymaganiach technicznych.

Panel – miejsce w Serwisie, w którym wyświetlane są propozycje Reklam Sklepów dla Wydawców.

Producent – osoba fizyczna, osoba prawna albo zorganizowana jednostka, której ustawa przypisuje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji w Serwisie oraz dostarczyła informacje handlowe w celu ich zamieszczenia w Oprogramowaniu i jest zainteresowana reklamowaniem swoich produktów za pośrednictwem Serwisu lub Oprogramowania zainstalowanego na swojej stronie internetowej.

Profil – miejsce w Serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis oraz inne dane wpisane przez dany Podmiot Współpracujący.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.

Reklama – każda forma przekazu (w szczególności link tekstowy, grafika, animacja, film lub dźwięk niezależnie od jej postaci), która ma na celu zachęcenie do zakupu towaru lub usługi. Reklama może zawierać w sobie części reklamy lub część grafiki, logo, znak towarowy, znak graficzny, inne oznaczenie odróżniające, zdjęcie, prezentację utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Serwis – strona działająca pod adresem, https://100shoppers.com lub ​https://getbuybox.com administrowana przez Administratora.

Sklep – osoba fizyczna albo osoba prawna albo zorganizowana jednostka, której ustawa przypisuje zdolność prawną, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji w Serwisie oraz dostarczyła informacje handlowe w celu ich zamieszczenia w Oprogramowaniu i jest zainteresowana reklamowaniem swoich ofert za pośrednictwem Serwisu lub Oprogramowania na stronach Producentów i Wydawców; przez Sklep rozumie się także podmiot oferujący produkty lub usługi Producenta.

Wydawca – osoba fizyczna albo osoba prawna albo zorganizowana jednostka, której ustawa przypisuje zdolność prawną, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji w Serwisie i jest zainteresowana reklamowaniem produktów Sklepu za pośrednictwem Oprogramowania zainstalowanego na swojej stronie internetowej.

Usługodawca – Administrator lub inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie usług oferowanych poprzez Serwis.

Użytkownik – podmiot będący Sklepem.

Zamówienie – złożone przez Kupującego oświadczenie woli dotyczące wyboru Produktu lub usługi w sklepach internetowych Sklepów, mające na celu zawarcie umowy o świadczenie usług lub zakup oferowanych Produktów.

Art. 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy usługi na rzecz Sklepów.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 123 ze zmianami).
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Serwisie oraz udostępniany jest każdorazowo na żądanie Sklepu, a także przesyłany Użytkownikowi bezpośrednio po zakończeniu procesu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji ich produktów lub usług.
 5. Administrator lub Usługodawca może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki świadczenia usług i produktów, w tym w formie regulaminów promocji lub odrębnych regulaminów, które obowiązują Użytkownika po jego akceptacji.
 6. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem lub Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany podczas rejestracji, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.
 7. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie na jego e-mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności ich aktualną wersję, zmiany oraz innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 4 Świadczone usługi

 1. Posiadanie własnego Konta w Serwisie, jak i zapoznawanie się z Danymi umieszczonymi w Serwisie jest nieodpłatne. Do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie określonym niniejszym artykułem dochodzi po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji i założenia Konta. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie usług zostaje rozwiązana z chwilą likwidacji Konta Użytkownika przez Użytkownika lub Administratora po uprzednim wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 2. Usługodawca dostarcza Oprogramowanie, które umożliwia zliczanie Zamówień dokonanych po kliknięciu Reklamy lub Informacji Produktowej przez Klienta. Usługodawca zbiera dane o produktach (cena, dostępność) i transakcjach realizowanych za pośrednictwem usługi Usługodawcy (data, identyfikator, kwota transakcji, lista produktów), a Sklep wyraża zgodę na ich dalsze udostępnianie. Sklep może nie wyrazić zgody na udostępnianie danych dotyczących transakcji poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego oświadczenia, przy czym brak zgody może wiązać się z brakiem prezentacji (niewyświetlanie) oferty Sklepu u Producentów.
 3. Po akceptacji Regulaminu (oraz ewentualnych dodatkowych postanowień umownych związanych z wybranymi przez Sklep usługami świadczonymi przez Usługodawcę), Sklepowi udzielona stosowna licencja na Oprogramowanie w celu skorzystania z usług. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w Serwisie, w tym Oprogramowania oraz innych aplikacji, należą w zależności od oferowanych usług do Administratora lub Usługodawcy.
 4. Każdy Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie newslettera na wskazany adres mailowy zarówno w trakcie korzystania z Serwisu, jak i po zakończeniu korzystania z niego.
 5. Uregulowanie zawarte w ust. 2 dotyczy tylko usługi 100shoppers.com.

Art. 5 Rejestracja i Użytkowanie Serwisu

 1. Podstawą skorzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Sklep warunków niniejszego Regulaminu, dokonanie rejestracji oraz założenie konta Użytkownika.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdującego się w Serwisie oraz akceptacji Regulaminu, który jest każdorazowo wysyłany Użytkownikowi na wskazany przez niego adres mailowy po skutecznym zawarciu umowy na korzystanie z Serwisu.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba lub jednostka organizacyjna, która posiada zdolność do czynności prawnej i zaakceptowała postanowienia Regulaminu, a także zrealizowała procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych lub niepełnych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana.
 6. Podczas rejestracji, jak i w każdym czasie, Sklep może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych przesyłanych przez Administratora lub Usługodawcę i odrębną zgodę na otrzymanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych przez kontrahentów Administratora. Sklep w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 7. Sklep może zmienić lub usunąć swoje dane osobowe za pomocą edycji Konta w Serwisie.
 8. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Sklep mogą zostać nałożone na niego blokady czasowe na używanie części lub całości opcji Serwisu lub Oprogramowania. Jeżeli Sklep posiada kilka Kont, blokada może zostać nałożona na wszystkie jego Konta.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub usunięcia Konta w związku z naruszeniem Regulaminu.
 10. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały umieszczone przez Sklep niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania o tym Sklepu.

Art. 6 Obowiązki Sklepu

 1. Sklep udziela Producentowi lub Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na publikowanie Reklamy lub Informacji Produktowej.
 2. Przekazanie Reklamy lub Informacji Produktowej następuje za pośrednictwem Serwisu. Sklep przekazuje informacje o swojej ofercie w postaci pliku w formacie XML lub poprzez API udostępnione przez Usługodawcę.
 3. Sklep może nie wyrazić zgody na wyświetlanie swoich reklam lub informacji produktowej przez wskazanych Wydawców i/lub Producentów, którzy chcą wyświetlać Reklamy lub Informację Produktową Sklepu.
 4. Sklep oświadcza, że jest właścicielem lub może dysponować materiałami określonymi w ust. 1, w tym udzielać licencji na korzystanie z nich przez podmioty trzecie na cele reklamowe.
 5. Reklama lub Informacja Produktowa, o której mowa w ust. 1, nie może wprowadzać w błąd ani naruszać praw osób trzecich.
 6. W przypadku, gdy Sklep, Reklama lub Informacja Produktowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 4, Sklep zobowiązany jest pokryć wszelkie uzasadnione koszty wynikłe w następstwie naruszenia praw osób trzecich lub wprowadzenia w błąd.
 7. Sklep ustala z Administratorem wysokość wynagrodzenia należnego Administratorowi za korzystanie z usług. Na wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim składa się prowizja liczona od ceny netto lub brutto sprzedanego Produktu lub Usługi (do wartości zamówienia nie wlicza się kosztów dostawy zakupionego towaru lub usługi), która zostanie przyznana za każde zrealizowane zamówienie złożone przez Kupującego za pośrednictwem Reklamy umieszczonej na stronie internetowej Wydawcy, przy czym Sklep i Administrator mogą ustalić odrębną wysokość prowizji w zależności od reklamowanych grup produktowych, a także indywidualnych ustaleń Sklepu i Administratora. W przypadku ruchu ze stron Producentów, Administratorowi nie przysługuje wyżej wymienione wynagrodzenie, chyba że Sklep wspólnie z Administratorem ustalą inaczej.
 8. Sklep zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Administratora. W przypadku braku terminowej zapłaty Administrator może zaprzestać świadczenia usług na rzecz Sklepu.
 9. Sklep ma obowiązek aktualizacji Oprogramowania, a także w razie konieczności udostępnionej Reklamy lub Informacji Produktowej.
 10. Licencja na Reklamę lub Informację Produktową, o której mowa w ust. 1, może zostać skutecznie wypowiedziana po przesłaniu wypowiedzenia na adres Usługodawcy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 11. Przekazanie Reklamy lub Informacji Produktowej nastąpi za pośrednictwem Serwisu lub drogą mailową na adres Administratora.
 12. W Panelu Sklepu znajduje się informacja odnośnie aktualnej kwoty wynikłej z prowizji, o której mowa w ust. 7, od każdego zrealizowanego zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Reklamy lub Informacji Produktowej, którą Wydawca umieścił na swojej stronie internetowej. Podana kwota nie zawiera podatku VAT.
 13. Transakcje zawarte przez Kupującego po 30 dniach od skorzystania z reklamy traktuje się jako niedokonane, w związku z czym prowizja od transakcji zawartych po tym okresie nie należy się. Wskazana w zdaniu poprzednim liczba dni może zostać zmniejszona lub zwiększona w zależności od ustaleń ze Sklepem.
 14. W przypadku likwidacji Konta Sklepu, wszelkie rozliczenia są dokonywane zgodnie z postanowieniami regulaminu na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku likwidacji konta Sklepu licencje, które zostały przez niego udzielone zgodnie z art. 6 ust. 1, wygasają na koniec miesiąca kalendarzowego.
 15. Sklep obowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej kodu rejestrującego liczbę i szczegóły transakcji oraz wyświetlenia stron produktowych. W tym celu Usługodawca udziela Sklepowi licencje na powyżej opisane wykorzystanie kodu.
 16. W czasie trwania świadczenia usług Sklep zobowiązuje się nie usuwać ani nie modyfikować kodu zliczającego, o którym mowa w ust. 17, w sposób, który powodowałby jego błędne działanie.
 17. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 18, Sklep zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 500 zł na rzecz Administratora za każdy przypadek naruszenia, płatną na podstawie pisemnego wezwania. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę od Sklepu roszczeń na zasadach ogólnych.
 18. W przypadku, gdy Administratorowi zostanie zgłoszona prawidłowa pod względem formalnym reklamacja, w związku z wyświetlaniem Reklam lub Informacji Produktowej Sklepu, Administrator przekaże ją niezwłocznie Sklepowi do rozpatrzenia. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć przekazaną reklamację oraz przekazać swoją decyzję w terminie 7 dni Administratorowi pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.
 19. Sklep zobowiązany jest potwierdzić lub odrzucić transakcję dokonaną przez Klienta, w Panelu Sklepu, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia jej przeprowadzenia, lub w innym odrębnie ustalonym z Administratorem terminie. W przypadku braku potwierdzenia lub odrzucenia transakcji w powyżej wskazanym terminie, uznaje się że Sklep akceptuje dokonaną transakcję, co powoduje naliczenie odpowiedniej należności za przeprowadzoną transakcję.
 20. W celu realizacji zapisów umowy Sklep zawiera z Usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych, która stanowi Załącznik nr 1.

Art. 7 Wymagania techniczne

 1. Serwis i Oprogramowanie może zawierać takie elementy, jak:
  1. aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Usługodawca, Usługodawca zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
  2. ramki,
  3. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach:
  1. dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa.
 3. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
  1. Internet Explorer 10,
  2. Mozilla Firefox 22,
  3. Opera 15,
  4. Safari 9,
  5. Google Chrome 28.
 4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych warunków, jakie powinien spełniać komputer bądź urządzenie mobilne Użytkownika, informacje w tym zakresie prezentowane będą w Serwisie w odrębnych regulaminach.

Art. 8 Rozliczenia

 1. Sklep wpłaca wynagrodzenie wynikające z art. 6 ust. 7 na konto Administratora wskazane na wystawionej przez niego fakturze VAT, przy czym faktura na rzecz Sklepu jest wystawiona przez Administratora za pozytywnie zweryfikowane transakcje przez Sklep, od których była naliczona prowizja.
 2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych.
 3. Koszty ewentualnych różnic kursowych oraz opłaty związane z transferem pokrywa Sklep.

Art. 9 Licencja

 1. W przypadku zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz ewentualnych innych wymaganych regulaminów, a także pobrania i zainstalowania Oprogramowania, Administrator, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Oprogramowania, udziela Sklepowi licencji na bezpłatne korzystanie z Oprogramowania (Licencja).
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1, uprawnia Sklep do korzystania wyłącznie ze wskazanych funkcji Oprogramowania i korzystania z Serwisu.
 3. Sklep na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich,
  2. pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony www lub oprogramowania, do których przysługują Usługodawcy wyłączne prawa autorskie, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich;
  3. rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia, sprzedaży na rzecz osób trzecich Danych zawartych w Serwisie bez względu na formę;
  4. udzielania sublicencji;
  5. dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element strony www oraz oprogramowania.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
 5. Sklep udziela Administratorowi licencji na wykorzystanie nazwy i logotypu Sklepu oraz informacji o Sklepie w materiałach informacyjno-promocyjnych dowolnego typu (w tym elektronicznych oraz dostępnych w sieci Internet) związanych z realizowaniem przez Administratora umowy. Licencja udzielana jest na czas określony, to jest na czas trwania umowy, od dnia jej podpisania. Licencja może być wypowiedziana w każdym czasie z 2 tygodniowych okresem wypowiedzenia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej. Licencja jest niewyłączna, bezpłatna i obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar poza jej granicami.

Art. 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Oprogramowania, wyświetlania Informacji Produktowej, Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową na adres: Simply4net Sp. z o.o., ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań, środkami komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną na adres: hello@buybox.com.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. określenie specyfikacji reklamowanej usługi;
  2. określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w usłudze;
  3. dane kontaktowe Sklepu, takie jak: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni.
 5. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy treści Reklamy lub Informacji Produktowej lub należnej Wydawcy prowizji Administrator prawidłową złożoną Reklamację przekazuje Sklepowi, na którym ciąży obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Administratora pod rygorem uznania jej za zasadną. Reklamacja jest rozpatrzona, nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Administratora.​ W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust. 4, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Podmiotów Współpracujących, którzy są Konsumentami.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym.
 7. W przypadku niedostępności usługi, Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę, zaś Usługodawca powinien w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia przywrócić działanie usługi.

Art. 11 Wypowiedzenie Umowy

Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać drogą mailową.

Art. 12 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie działania Sklepu w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Sklep treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sklep wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści uzyskane w związku ze świadczeniem usług, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach innych niż realizacja świadczeń określonych niniejszym Regulaminem. Administrator nie może wyrazić zgody na dokonywanie czynności określonych w zdaniu powyższym w stosunku do danych lub ich przetworzeń otrzymanych od innych podmiotów.
 3. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu przez Sklep lub osobę działającą w jego imieniu i za skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Sklep lub osobę działającą w jego imieniu spowodowane niezależnymi od Administratora i Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora bądź Usługodawcy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym na stronach Serwisu. Zaprzestanie działalności Serwisu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem umów łączących Usługodawcę i Administratora z Sklepem.
 6. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie spowodowane:
  1. specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,
  2. mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,
  3. innymi aspektami technicznymi, na które Administrator nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Serwisem.
 7. Administrator zobowiązuje się do zachowania w całkowitej poufności informacji o charakterze poufnym uzyskanym od Sklepu (dalej: Informacja poufna). Informację poufną stanowią wszelkie informacje uzyskane przez Administratora w związku z wykonywanymi świadczeniami na rzecz Sklepu w ramach podjętej współpracy, których ujawnienie osobom trzecim mogłoby narazić Sklep na szkodę, a w szczególności informacje stanowiące tajemnicę handlową i tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje o charakterze finansowym, osobowym, technicznym, technologicznym i organizacyjnym, informacje obejmujące politykę cenową, koncepcje dystrybucyjne i marketingowe, a także wszystkie pozostałe informacje uzyskane w związku z łączącym Strony stosunkiem prawnym, jeżeli informacje te potencjalną, materialną i niematerialną wartość i nie są powszechnie dostępne.

Art. 13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora bądź Usługodawcy.
 2. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 123 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zmianami).
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: hello@byubox.pl.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych warunków po uprzednim poinformowaniu Użytkownika minimum 14 dni przed dokonaną zmianą, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 6. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 1, Sklep ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji. W takim przypadku Sklep obowiązuje dotychczasowa wersja dokumentów, chyba że Administrator wskaże, że brak akceptacji postanowień spowoduje wygaśnięcie umowy między Administratorem bądź Usługodawcą a Podmiotem Współpracującym, co w efekcie może doprowadzić do usunięcia Konta Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w Regulaminie.
 7. Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, oraz w odrębnych regulaminach stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez strony i regulują korzystanie z Serwisu przez Sklep.
 8. Aktualne wersje Regulaminu i Polityki Prywatności są dostępne na stronach: ht​tps://100shoppers.com i https://getbuybox.com.
 9. Załącznikiem do regulaminu jest Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.​
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2020 roku.​

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług przez Simply4net Sp. z o.o. – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta pomiędzy:

Sklepem,​ z​wanym w niniejszej umowie ​„Administratorem Danych”​ lub „Administratorem”

a

Usługodawcą, zwanym w niniejszej umowie „Procesorem” lub „Przetwarzającym”,

dalej łącznie zwanymi „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”.

§ 1 - DEFINICJE

Dla potrzeb Umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:
 1. Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) Rozporządzenia 2016/679.
 3. Umowa​ – niniejsza umowa.
 4. Umowa Główna – zawarta przez Administratora z Przetwarzającym umowa o świadczenie usługi.
 5. Rozporządzenie 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

§ 2 - OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, co następuje:
 1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia 2016/679, w związku z zawarciem Umowy Głównej,
 2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia 2016/679, tj. podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 3. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) Rozporządzenia 2016/679 w ramach Umowy, co oznacza, że będzie przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Administratora.

§ 3 - PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

 1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Przetwarzającemu przez Administratora przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi.
 2. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 4 - RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH I KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych odwiedzających stronę internetową Producenta.
 2. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie Umowy obejmuje dane zawarte w plikach cookie, zapis numeru IP i zachowanie odwiedzającego stronę internetową Sklepu.
 3. Rodzaj powierzonych danych nie obejmuje tzw. szczególnych kategorii danych o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679.

§ 5 - CHARAKTER I CEL PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
 2. Celem powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych jest świadczenie usług 100shoppers.com i getbuybox.com.
 3. Przetwarzający, w zakresie realizacji celu określonego w ust. 2 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na danych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie, niszczenie.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
 5. Z uwagi na cel powierzenia przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych będzie miało charakter cykliczny.

§ 6 - SZCZEGÓŁOWE ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Za udokumentowane polecenie uważa się w szczególności polecenie przetwarzania danych zawarte w Umowie Głównej.
 2. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w Umowie, w tym wskazówek i instrukcji przekazywanych przez Administratora oraz w Rozporządzeniu 2016/679.
 3. Przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzający podejmuje środki zabezpieczające Dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:
  1. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem,
  2. zobowiązuje się, że osoby, którymi będzie posługiwał się przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy będą należycie przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności:
   • przepisów prawa i procedur dotyczących przetwarzania oraz ochrony danych osobowych;
   • procedur dotyczących postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 i udostępnia go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 Rozporządzenia 2016/679.
 4. Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. W tym celu Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

§ 7 - DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

 1. Przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi Danych informacje dotyczące przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
 2. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą w ciągu 5 dni od dnia otrzymania takiego żądania.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną Danych Osobowych, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia 2016/679.
 4. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora (według sposobu kontaktu lub przesyłania zawiadomień oznaczonego w Umowie Głównej) o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia.

§ 8 - PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzający może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (subprocesora).
 2. Administrator wyraża zgodę na podpowierzenie przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.
 3. Przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawców, z których korzysta oraz o wskazuje tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych i czasie trwania podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
 4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego.
 5. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). Przetwarzający poinformuje Administratora w przypadku rozwiązania umowy podpowierzenia w terminie 3 dni.
 6. Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy (subprocesorzy), którym podpowierzono przetwarzanie danych stosowały co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający.
 7. Jeżeli podwykonawcy (subprocesorzy), którym podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków Ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tych subprocesorów spoczywa na Przetwarzającym.

§ 9 - AUDYT PRZETWARZAJĄCEGO

 1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających Rozporządzenia 2016/679 oraz Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych.
 2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową, przy czym za audyt Strony uznają przeprowadzenie przez Przetwarzającego analizy posiadanych zabezpieczeń w wybranym przez Administratora lub wskazany przez niego podmiot, zakresie i przedstawienie wyników raportu Administratorowi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów o ochronie danych.

§ 10 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych niezgodnego z Umową Przetwarzania. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy (subprocesora) lub osób upoważnionych przez Przetwarzającego do przetwarzania Danych Osobowych jak za własne działania i zaniechania.
 2. W przypadku, gdy w wyniku naruszenia przez Przetwarzającego postanowień Umowy lub obowiązujących przepisów prawa (z przyczyn leżących po jego stronie), Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, zapłaty kary grzywny, administracyjnej kary pieniężnej, Przetwarzający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów jakie Administrator poniesienie lub jakie będzie zobowiązany ponieść, w tym również kosztów postępowania sądowego lub sądowo-administracyjnego przy czym wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia nie może przewyższać trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z Umowy głównej.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia określonego zgodnie z umową usługi 100shoppers.com.

§ 11 - ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA

 1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający zobowiązany jest zaprzestać Przetwarzania Danych Osobowych oraz usunąć ze swoich zbiorów i systemów informatycznych wszelkie Dane Osobowe i ich istniejące kopie z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Pomimo zaprzestania świadczenia usług związanych z powierzeniem Przetwarzania Danych osobowych, Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych dotyczących potwierdzenia wykonania usługi na rzecz Administratora, w szczególności zapisów w ewidencji korespondencji prowadzonej przez Przetwarzającego. Ponadto Przetwarzający jest uprawniony do zachowania Danych Osobowych w okresie i w zakresie w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 3. Przez usunięcie danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, rozumieć należy zniszczenie Danych Osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą.
 4. Usunięcie danych należy udokumentować pisemnym oświadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione przez Przetwarzającego. Przetwarzający zobowiązuje się do przekazania Administratorowi oświadczenia o usunięciu Danych Osobowych w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Administratora.
 5. Rozwiązanie Umowy Głównej w każdym czasie i trybie przez którąkolwiek ze Stron skutkuje wygaśnięciem Umowy.
 6. Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
  1. organ nadzorczy stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych w stosunku do danych powierzonych przez Administratora,
  2. Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 8 Umowy stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad Przetwarzania Danych Osobowych w stosunku do danych powierzonych przez Administratora i bezskutecznie upłynął 14-dniowy termin na usunięcie naruszeń,
  3. Przetwarzający wykorzystywał Dane Osobowe niezgodnie z Umową lub z przepisami prawa, niewłaściwie przetwarzał powierzone Dane Osobowe pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu ich przetwarzania, lub powierzył przetwarzanie Danych Osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

§ 12 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 4. Spory związane z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.