Spotkaj się z nami online na 30-minutową kawę i porozmawiaj o tym, co nasza platforma może Ci zaoferować oraz jak możesz wykorzystać nasze narzędzia

Spis treści

Regulamin usługi tip.BOX dla darczyńców

Art. 1 Zakres Regulaminu

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usługi Serwisu prowadzonego przez Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 2 Definicje

Administrator – właściciel Serwisu – Simply4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowskiej 26, 61-626 Poznań, NIP 9721244748, REGON 302464929, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490159, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 96.450 zł.

Darczyńca – podmiot, który przekazuje Darowiznę na rzecz Twórcy.

Darowizna – przekazanie środków pieniężnych przez Darczyńcę na rzecz Twórcy.

Operator Płatności – operator, który przekazuje darowiznę od Darczyńcy na rzecz Twórcy, w szczególności jest nim ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług;
Serwis – strona działająca pod adresem https://getbuybox.com administrowana przez Administratora, która umożliwia skojarzenie Darczyńcy i Twórcy.

Twórca (Użytkownik) – osoba fizyczna lub osoba prawna, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji w Serwisie, która zamieszcza swoją twórczość w Internecie, w szczególności prowadzi strony www, blogi lub profile w serwisach społecznościowych, na których publikowane są treści i która zamieszcza Widżet w miejscu prezentowania swojej twórczości, na rzecz której Darczyńca dokonuje Darowizny.

Usługa – świadczona przez Usługodawcę usługa skojarzenia stron umowy darowizny.

Usługodawca – Administrator lub inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie usług oferowanych poprzez Serwis.

Widżet – utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będący oprogramowaniem komputerowym (aplikacją), w szczególności w formie widżetu lub odnośnika umożliwiającego dokonanie Darowizny przez Darczyńcę na rzecz Twórcy.

Art. 3 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy usługę skojarzenia stron umowy darowizny umożliwiającą dokonanie Darowizny przez Darczyńcę na rzecz Twórcy poprzez skorzystanie z Widżetu i płatności oferowanej przez Operatora Płatności. Umowa darowizny zawierana jest między Darczyńcą a Twórcą, co oznacza, że są oni jedynymi stronami umowy darowizny. Administrator (Usługodawca) nie jest stroną umowy darowizny, ani żadnej innej umowy zawartej między Darczyńcą a Twórcą.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 334 ze zmianami) i określa warunki, na jakich Darczyńca może dokonać Darowizny.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Serwisie oraz udostępniany jest każdorazowo na żądanie Darczyńcy.
 4. Usługodawca nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1907 ze zmianami) – zgodnie z art. 6 pkt 2 wyżej wskazanej ustawy, Usługodawca umożliwia skojarzenie stron umowy darowizny (pośrednictwo).

Art. 4 Wpłata Darowizny

 1. Darczyńca, korzystając z treści (twórczości) zamieszczonych przez Twórcę w Internecie (na stronach www, blogach, serwisach społecznościowych itp.), może wynagrodzić Twórcę poprzez wpłatę na jego rzecz Darowizny („napiwku”) poprzez skorzystanie z Widżetu oferowanego przez Usługodawcę oraz płatności oferowanej przez Operatora Płatności.
 2. Do dokonania Darowizny przez Darczyńcę nie jest konieczna rejestracja w Serwisie (Usłudze).
 3. Darczyńca dokonuje Darowizny poprzez wskazanie wybranej wysokości wpłaty, po czym zostaje przeniesiony na stronę internetową Operatora Płatności i postępuje według wskazówek tam wskazanych. Darczyńca przed dokonaniem Darowizny zobowiązany jest do zaakceptowania, regulaminu Usługi, polityki prywatności oraz regulaminu Operatora Płatności.
 4. Do dokonania Darowizny, Darczyńca zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz wybrać kwotę wpłaty (od 5,00 zł do 1.500,00 zł).
 5. Umowa Darowizny dochodzi do skutku z chwilą zakończenia transakcji zrealizowanej przez Operatora Płatności.
 6. Po dokonaniu Darowizny, Operator Płatności przekazuje środki pieniężne na rachunek bankowy Usługodawcy, a Twórca otrzymuje powiadomienie na wskazany adres e-mail o wpływie środków na jego rzecz.
 7. Operator Płatności przesyła Darczyńcy potwierdzenie dokonania płatności na wskazany podczas dokonywania Darowizny adres e-mail.

Art. 5 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Widżetu i Usługi na rzecz Twórcy.
 2. Operator Płatności odpowiada za prawidłową realizację płatności między Darczyńcą a Twórcą.

Art. 6 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Darczyńcy będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej w związku z realizowanymi usługami określonymi w niniejszym Regulaminie, świadczonymi przez Usługodawcę, podane podczas procesu wpłaty Darowizny odbywa się za jego zgodą. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, akceptowanej podczas procesu wpłaty Darowizny i dostępnej w Serwisie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Darczyńca ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych.
 2. Dane Darczyńcy podane przez niego przy dokonywaniu wpłaty Darowizny przekazywane są Twórcy oraz Operatorowi Płatności.

Art. 7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora bądź Darczyńcy.
 2. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 123 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zmianami).
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej tipbox@byubox.pl.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy ogólne prawa określające status Konsumenta.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności.
 7. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dostępna odpowiednio pod następującymi adresami https://getbuybox.com/regulamin-tip-box-darczyncy/ oraz https://getbuybox.com/polityka-prywatnosci-tip-box-darczyncy/.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2024 roku.

Dodaj tip.BOX do swojej strony
i zacznij odbierać napiwki

Wystarczy tylko kilka minut