Spotkaj się z nami online na 30-minutową kawę i porozmawiaj o tym, co nasza platforma może Ci zaoferować oraz jak możesz wykorzystać nasze narzędzia

Spis treści

Regulamin usługi tip.BOX

Art. 1 Zakres Regulaminu

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usługi tip.BOX oferowanej przez Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 2 Definicje

Administrator – właściciel Serwisu – Simply4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań, NIP 9721244748, REGON 302464929, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490159, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 96.450 zł.

Dane – informacje znajdujące się w Panelu Wydawcy.

Darczyńca – podmiot, który przekazuje Twórcy Darowiznę na rzecz Twórcy.

Darowizna – przekazanie środków pieniężnych przez Darczyńcę na rzecz Twórcy.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto (Panel Wydawcy) – miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się Twórcy, w którym Twórca ma możliwość administrowania otrzymanymi Darowiznami.

Operator Płatności – operator, który przekazuje darowiznę od Darczyńcy na rzecz Twórcy, w szczególności jest nim Tpay (Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN – wpłacony w całości).

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.

Serwis – strona działająca pod adresem https://getbuybox.com administrowana przez Administratora., która umożliwia skojarzenie Darczyńcy i Twórcy.

Twórca (Użytkownik) – osoba fizyczna lub osoba prawna, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji w Serwisie, która zamieszcza swoją twórczość w Internecie, w szczególności prowadzi strony www, blogi lub profile w serwisach społecznościowych, na których publikowane są treści i która zamieszcza Widżet w miejscu prezentowania swojej twórczości.

Usługa – świadczona przez Usługodawcę usługa skojarzenia stron umowy darowizny.

Usługodawca – Administrator lub inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie usług oferowanych poprzez Serwis.

Widżet – utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będący oprogramowaniem komputerowym (aplikacją), w szczególności w formie widżetu lub odnośnika umożliwiającego dokonanie Darowizny przez Darczyńcę na rzecz Twórcy.

Art. 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 334 ze zmianami) i określa warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy usługi na rzecz Twórcy.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu w Serwisie oraz udostępniany jest każdorazowo na żądanie Twórcy, a także przesyłany Użytkownikowi bezpośrednio po zakończeniu procesu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Administrator lub Usługodawca może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki świadczenia usług i produktów, w tym w formie regulaminów promocji lub odrębnych regulaminów, które obowiązują Użytkownika po jego akceptacji.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem lub Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany podczas rejestracji, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie na jego e-mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności ich aktualną wersję, zmiany oraz innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Usługodawca nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1907 ze zmianami) – zgodnie z art. 6 pkt 2 wyżej wskazanej ustawy, Usługodawca umożliwia skojarzenie stron umowy darowizny (pośrednictwo).

Art. 4 Rejestracja i Użytkowanie Serwisu

 1. Podstawą skorzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Twórcę warunków niniejszego Regulaminu, zaakceptowanie regulaminu znajdującego się na stronie getbuybox.com/regulamin, dokonanie rejestracji oraz założenie konta Użytkownika.
 2. Użytkownik najpóźniej przed wypłatą zgromadzonych środków dokonuje weryfikacji swojego polskiego rachunku bankowego poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego w  wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na wskazane w Usłudze dane (dane do przelewu znajdują się w Panelu, do czasu zweryfikowania rachunku). Usługa nie obsługuje zagranicznych rachunków bankowych. Kwota przelana tytułem weryfikacji jest zwracana Użytkownikowi.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba lub jednostka organizacyjna, która posiada zdolność do czynności prawnej i zaakceptowała postanowienia Regulaminu, a także zrealizowała procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych lub niepełnych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem, przed uprzednim zawieszeniem konta Administrator poinformuje go o nieprawidłowościach i poprosi o udzielenie wyjaśnień i zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia Konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana. Twórca może zmienić lub usunąć swoje dane osobowe za pomocą edycji Konta w Serwisie.
 6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Twórcę mogą zostać nałożone na niego blokady czasowe na używanie części lub całości opcji Serwisu lub Widżetu. Jeżeli Twórca posiada kilka Kont, blokada może zostać nałożona na wszystkie jego Konta. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników niebędących Konsumentami. W przypadku Konsumentów przed uprzednim zablokowaniem Konta Administrator skontaktuje się z Konsumentem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku zablokowania Konta lub usunięcia Konta w związku z naruszeniem Regulaminu.

Art. 5 Świadczenie Usługi

 1. Świadczenie usług polega na możliwości skojarzenia stron w celu zawarcia umowy darowizny, w zamian za prowizję. Administrator (Usługodawca) nie jest stroną umowy darowizny, ani żadnej innej umowy zawartej między Darczyńcą a Twórcą.
 2. Rejestracja, posiadanie własnego Konta w Serwisie, jak i zapoznawanie się z Danymi umieszczonymi w Serwisie jest nieodpłatne. Do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie określonym niniejszym artykułem dochodzi po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji i założenia Konta. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie usług zostaje rozwiązana z chwilą likwidacji Konta przez Użytkownika lub Administratora po uprzednim wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 3. Usługodawca dostarcza Widżet, który umożliwia dokonanie Darowizny na rzecz Twórcy.
 4. Posiadanie Konta nie jest warunkiem do dokonania Darowizny przez Darczyńcę. Darczyńca dokonuje Darowizny poprzez wskazanie wybranej wysokości wpłaty, po czym zostaje przeniesiony na stronę internetową Operatora Płatności i postępuje według wskazówek tam wskazanych. Darczyńca przed dokonaniem Darowizny zobowiązany jest do zaakceptowania, regulaminu Usługi, polityki prywatności oraz regulaminu Operatora Płatności.
 5. Po dokonaniu Darowizny, pieniądze stają się własnością Twórcy.
 6. Po dokonaniu Darowizny, Operator Płatności przekazuje środki pieniężne na rachunek bankowy Usługodawcy, a informacja o wpływie środków na rzecz Twórcy pojawia się w Panelu, a Twórca otrzymuje powiadomienie na wskazany adres e-mail (w przypadku zaznaczenia w Panelu żądania otrzymywania takich powiadomień).
 7. Twórca w dowolnym momencie wypłaca środki pieniężne, które otrzymał w drodze Darowizny, na swój rachunek bankowy posiadany w polskim banku (wypłaty nie są realizowane na zagraniczne rachunki bankowe). Pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatna, zaś każda następna ma charakter odpłatny, a opłata wynosi 2,50 zł.
 8. Twórca w Panelu może pobierać zestawienia otrzymanych Darowizn, jednak Usługodawca nie odpowiada za możliwość identyfikacji Darczyńcy.

Art. 6 Wynagrodzenie

 1. Z tytułu świadczonej usługi Twórca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy w wysokości 10% wartości otrzymanej Darowizny.
 2. Wynagrodzenie jest pobierane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wypłaty środków pieniężnych przez Twórcę w ciągu trwania danego miesiąca, środki pieniężne będą pomniejszone o wynagrodzenie należne w tym momencie Usługodawcy.
 3. Każdego pierwszego dnia miesiąca, Twórca otrzymuje fakturę Vat za świadczoną w poprzednim miesiącu na jego rzecz Usługę, na której zostanie wyszczególnione wynagrodzenie dla Usługodawcy i wynagrodzenie dla Operatora Płatności.

Art. 7 Wyłączenia

 1. Usługodawca nie jest stroną umowy darowizny, ani żadnej innej umowy zawartej między Darczyńcą a Twórcą, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za ewentualne wzajemne świadczenie ze strony Twórcy na rzecz Darczyńcy.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za świadczoną Usługę.
 3. Twórca zobowiązany jest do weryfikowania otrzymanych Darowizn pod względem obowiązków podatkowych i samodzielnego obliczenia i uiszczenia należności publicznoprawnych, wynikających m.in. z ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1043 ze zmianami).
 4. Wszelkie działania Twórcy w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Twórcy treści o charakterze bezprawnym, a także zakazane są działania o charakterze prania pieniędzy (ustawa z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 593 ze zmianami).
 5. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu przez Twórcę lub osobę działającą w jego imieniu i za skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Twórcę lub osobę działającą w jego imieniu spowodowane niezależnymi od Administratora i Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto, Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora bądź Usługodawcy.
 7. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie spowodowane:
  1. specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,
  2. mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,
  3. innymi aspektami technicznymi, na które Administrator nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Serwisem.

Art. 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Widżetu, Twórca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową na adres: Simply4net Sp. z o.o., ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań, środkami komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną na adres: hello@buybox.pl.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w Usłudze.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni.
 5. Reklamacje składane przez Konsumentów, a dotyczące niezgodności świadczonych przez Usługodawcę usług z umową, rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi Konsumentów.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym.
 7. Podmiot Współpracujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub składając swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR za pośrednictwem której można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Platforma jest dostępna na stronie: www.ec.europa.eu.

Art. 9 Odstąpienie od Umowy

 1. Twórcy będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od świadczenia usług lub na korzystanie z Serwisu bez podania przyczyny. Odstąpienie następuje poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy, chyba że uniemożliwia to charakter świadczonej usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie ww. oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wzajemne świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy na korzystanie z Serwisu, konto Twórcy zostanie usunięte, po uprzednim rozliczeniu zobowiązań wobec Administratora.

Art. 10 Wypowiedzenie Umowy

 1. Usługodawcy i Twórcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. Twórca wysyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej hello@buybox.pl.

Art. 11 Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzanie Danych Osobowych Twórcy będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej w związku z realizowanymi usługami określonymi w niniejszym Regulaminie, świadczonymi przez Usługodawcę, podane w procesie Rejestracji odbywa się za jego zgodą. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, akceptowanej przy rejestracji i dostępnej w Serwisie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Twórca ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

Art. 12 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora bądź Usługodawcy.
 2. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 123 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zmianami).
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: hello@buybox.pl.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy ogólne prawa określające status Konsumenta.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych warunków po uprzednim poinformowaniu Użytkownika minimum 14 dni przed dokonaną zmianą, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 7. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 1, Twórca ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji. W takim przypadku Twórcę obowiązuje dotychczasowa wersja dokumentów, chyba że Administrator wskaże, że brak akceptacji postanowień spowoduje wygaśnięcie umowy między Administratorem bądź Usługodawcą a Twórcą, co w efekcie może doprowadzić do usunięcia Konta Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w Regulaminie.
 8. Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, oraz w odrębnych regulaminach stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez strony i regulują korzystanie z Serwisu przez Twórcę.
 9. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dostępna pod adresem https://getbuybox.com/polityka-prywatnosci.
 10. Strony w celu realizacji obowiązków i uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarły odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2023 roku.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, dotyczy wyłącznie Konsumentów)

Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Szelągowska 49
61-626 Poznań
hello@buybox.pl

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie usług dostępu do serwisu pod adresem www.getbuybox.com

Data zawarcia umowy

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres Konsumenta (-ów)

Podpis Konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia założenia konta w serwisie www.getbuybox.pl

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.